Thiết bị đo đếm

Đồng hồ CDS

Phụ kiện lọc nước khác

Van chặn trên dưới

25.000

Phụ kiện lọc nước khác

Van đa cửa

250.000

Phụ kiện lọc nước khác

Van xả 3 đầu

250.000