400.000

Phụ kiện lọc nước khác

Bút TDS

200.000
400.000
120.000

Màng lọc RO

Màng lọc R/O 4021

600.000

Lõi lọc nước

Màng lọc sợi len-02

80.000

Lõi lọc nước

Màng lọc UDF 65mm

100.000

Màng lọc RO

Màng RO LE 4040 DOW

Phụ kiện lọc nước khác

van 3 cửa sục xả bằng tay